English
Nihongo
Nederlands

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van onderstaande voorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande aankondiging eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. De voorwaarden zullen op verzoek aan u worden toegezonden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

De op deze pagina weergegeven voorwaarden zien slechts op het gebruik van de website van Moshi Moshi. Algemene voorwaarden die op onze dienstverlening van toepassing zijn, zullen u op verzoek per e-mail worden toegezonden.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website, alsmede op de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (de "Inhoud").

Deze website wordt beheerd en geëxploiteerd door het bedrijf Moshi Moshi ("Moshi Moshi"), een onderneming gedreven door René Lourens, gevestigd aan de Herensingel 35a te Leiden, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27360120.

Inhoud en aansprakelijkheid

Aan de ontwikkeling van deze website is veel aandacht besteed. Toch kan Moshi Moshi de juistheid en volledigheid van de Inhoud niet garanderen. Kennelijke vergissingen of fouten in prijzen, afbeeldingen, omschrijvingen en andere Inhoud binden Moshi Moshi niet.

De Inhoud is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. De Inhoud van de website kan te allen tijde eenzijdig door Moshi Moshi worden gewijzigd. Moshi Moshi is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid van gebruik) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Moshi Moshi. Moshi Moshi is voorts niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Moshi Moshi spant zich in om de website in werking en toegankelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat de toegang plotseling wordt onderbroken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de inhoud van de website wordt bijgewerkt of er onderhoud aan de website plaatsvindt. Moshi Moshi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een (al dan niet plotselinge) onderbreking van toegang tot de website.

Links naar externe websites

Deze website bevat links naar externe websites. Moshi Moshi is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites waarnaar op deze website een link is opgenomen of van websites waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit het ontwerp, de vorm en de inhoud van deze website en/of de elementen waaruit deze bestaat berusten, tenzij anders is aangegeven, bij Moshi Moshi.

Bezoekers mogen de website en de Inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Inhoud, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Moshi Moshi in een andere website of het aanbrengen van deeplinks tussen de website van Moshi Moshi en enige andere website, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moshi Moshi.

Aan ons toegezonden materiaal

In geval u op eigen initiatief ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden of informatie op deze website plaatst of deze toestuurt aan Moshi Moshi, hetzij via e-mail, hetzij anderszins, zal Moshi Moshi gerechtigd zijn deze materialen en/of ideeën te gebruiken, te publiceren, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. Moshi Moshi zal niet gehouden zijn deze materialen en/of ideeën geheim te houden.

U vrijwaart hierbij Moshi Moshi van alle schade en kosten die Moshi Moshi lijdt of maakt vanwege aanspraken van derden luidende dat het gebruik, de publicatie en/of de exploitatie van de toegezonden materialen en ideeën inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Privacy- en cookiebeleid

U kunt het privacy- en cookiebeleid dat op deze website van toepassing is vinden op de pagina over ons privacybeleid.

Rechtskeuze en bevoegde rechter

Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

Moshi Moshi Japanse vertalingen en tolken